Subtitle Info (raw data)
TitleTEDxUIUC - Daniel Simons- Nhìn thế giới dưới một cách khác
DescriptionDaniel Simons là người đứng đầu của phòng thí nghiệm nhận thức thị giác tại trường đại học Illinois. Nghiên cứu của anh ấy khám phá cách mà niềm tin và trực giác về hoạt động của ý thức chúng ta thườngsai lầm và tại sao lại có những sai lầm ấy. Daniel khám phá tại sao chúng ta lại thấy thề giới như nó không phải như vậy.
Speaker
Original TitleTEDxUIUC - Daniel Simons - Seeing The World As It Isn't
Video 5gCMCiEvkmgO  English    Arabic    Chinese, Simplified    Chinese, Traditional    French    Hebrew    Italian    Korean    Polish    Portuguese, Brazilian    Romanian    Russian    Serbian    Spanish    Vietnamese   
LanguageVietnamese (original: English)
Projecttedxtalks
EventTEDxUIUC
Amara URL https://amara.org/en/videos/5gCMCiEvkmgO/vi
Publish URL http://www.youtube.com/watch?v=9Il_D3Xt9W0
Latest subtitles Timed text / Article form ( caption: 184, word: 1500, character: 6397, wpm: 203, wpm without pause: 219, avg char/sec: 15.2, max char/sec: 21.0, max width: 42, min duration: 1.03, max overlap: 0, duplication: 0, violation: 1, grade: 0.01 )
Published2017-03-24
Amara Credit (Reviewer) Truc Nguyen
(Approver) TED Open Translation
TED Credit (Translator) Khoa Ta
(Reviewer) Truc Nguyen
Activities
Time User Activity Ver Task
2017-01-23 02:20:30 Khoa Ta Edit 1 Translate
2017-01-23 02:32:09 Khoa Ta Edit 2 Translate
2017-01-23 02:56:14 Khoa Ta Edit 3 Translate
2017-01-23 02:56:30 Khoa Ta Edit 4 Translate
2017-01-23 03:10:52 Khoa Ta Edit 5 Translate
2017-01-23 03:13:10 Khoa Ta Edit 6 Translate
2017-01-23 03:23:47 Khoa Ta Edit 7 Translate
2017-01-23 03:29:41 Khoa Ta Edit 8 Translate
2017-01-23 03:47:39 Khoa Ta Edit 9 Translate
2017-01-23 03:57:34 Khoa Ta Edit 10 Translate
2017-01-23 03:58:28 Khoa Ta Edit 11 Translate
2017-01-23 03:58:35 Khoa Ta Edit 12 Translate
2017-01-23 04:29:34 Khoa Ta Edit 13 Translate
2017-01-23 04:44:42 Khoa Ta Edit 14 Translate
2017-01-23 04:57:39 Khoa Ta Edit 15 Translate
2017-01-23 23:53:20 Truc Nguyen Edit 16 Review
2017-01-23 23:53:20 Truc Nguyen Reviewer Accept Review
2017-03-24 10:13:33 TED Open Translation Approve Approve

 

Revisions
Ver Video User with timecode ignore time text only two-panes three-panes no linebreak time code
1 Khoa Ta
2 Khoa Ta
3 Khoa Ta
4 Khoa Ta
5 Khoa Ta
6 Khoa Ta
7 Khoa Ta
8 Khoa Ta
9 Khoa Ta
10 Khoa Ta
11 Khoa Ta
12 Khoa Ta
13 Khoa Ta
14 Khoa Ta
15 Khoa Ta 184 captions, 1548 words, changed 100.0%, grade 0.01
16 Truc Nguyen 184 captions, 1549 words, changed 0.7%, grade 0.01

 

Tasks
Task User Created Modified Completed
Translate Khoa Ta (TED profile) 2012-10-25 08:27:34 2017-01-23 04:57:39 2017-01-23 04:57:39
Review Truc Nguyen (TED profile) 2017-01-23 04:57:39 2017-01-23 23:53:20 2017-01-23 23:53:20
Approve TED Open Translation (TED profile) 2017-01-23 23:53:20 2017-03-24 10:13:33 2017-03-24 10:13:31